Ontwikkeling aardwarmteproject Maasdijk

Inwoners en ondernemers zijn op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling van het aardwarmteproject Maasdijk.

Omgevingsbetrokkenheid

Hoe wordt de omgeving betrokken?

Heldere communicatie, transparantie en een goede dialoog met de omgeving is van groot belang bij aardwarmteprojecten. Wij houden ons aan de gedragscode Omgevingsbetrokkenheid van Geothermie NL (branchevereniging aardwarmte operators).

Aardwarmte Maasdijk hanteert de volgende principes voor het betrekken van de omgeving:

 1. Aardwarmte Maasdijk informeert en betrekt belanghebbenden tijdig en zo vroeg mogelijk bij de projectontwikkeling.
 2. Aardwarmte Maasdijk stemt de informatievoorziening met de omgeving af op de behoefte.
 3. Aardwarmte Maasdijk stelt de benodigde informatie ter beschikking, waarbij rekening wordt gehouden met beperkingen vanuit bedrijfsvertrouwelijke informatie en aanbestedingsregels.
 4. Participatie kent verschillende niveaus: informeren, betrekken/adviseren en co-creatie/integreren. Per project, per fase en per belanghebbende(groep) kan de mate van en soort participatie verschillen. Aardwarmte Maasdijk maakt hierin een keuze en stelt hiervoor een participatieplan op.
 5. Aardwarmte Maasdijk en overheden (bijvoorbeeld rijk, provincie, gemeente en waterschappen) hebben elk hun eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden in het proces. Aardwarmte Maasdijk beschrijft dit in het participatieplan en bespreekt dit met de relevante overheden.
 6. Indien er projectwijzigingen en/of inzichten ontstaan worden belanghebbenden hierover actief geïnformeerd.
 7. Aardwarmte Maasdijk zorgt ervoor dat vragen en zorgen kunnen worden besproken. Vul ons contactformulier in, dan brengen we je met de juiste persoon in contact.
Planning

stap voor stap

In 2019 dienden ETP en de warmtecoöperatie Maasdijk 3 subsidies in voor het aardwarmteproject Maasdijk. Begin 2020 kende het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de subsidies toe. Bekijk de stappen die al zijn gezet en die nog volgen. 

Rondleiding voor omwonenden bij Trias Westland
Vergunningen

op een rij

Welke vergunningen zijn nodig voor een aardwarmteproject en welke procedures gelden daarvoor? Bekijk welke vergunningen zijn voorgeschreven bij de ontwikkeling en realisatie van een aardwarmteproject.

Geluidsmeting

projectteam

Bent u benieuwd naar de mensen in het projectteam Aardwarmte Maasdijk en hun expertise? Van geoloog, boormanager, projectontwikkelaar, projectmanager, procesengineer, ontwikkelaar duurzame warmte en omgevingscoördinator. 

projectteam
Veelgestelde vragen

Is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

Van idee of plan tot de start van de aardwarmtewinning zijn vijf fases te herkennen: verkennen (1), opsporen (2), voorbereiden (3), winnen (4) en afsluiten (5).

Het vertrekpunt van een aardwarmteproject is seismisch onderzoek waaruit blijkt dat er aardwarmte in de ondergrond zit. Aardwarmte Maasdijk laat uitgebreide geologische berekeningen uitvoeren die meer details geven over de exacte locatie en een mogelijke locatie voor de winning. Met overheden, het energiebedrijf en de warmte-afnemers maakt de ontwikkelaar, zoals Aardwarmte Maasdijk, afspraken over de warmtelevering. Daarna worden vergunningen aangevraagd. Als de vergunningen zijn afgegeven, kan het boren van de putten starten, gevolgd door het testen van de installatie. Uit de testen moet blijken hoeveel water, met welke druk en welke temperatuur kan worden opgepompt. Deze gegevens komen in het winningsplan. Met de goedkeuring van het winningsplan kan de aardwarmtewinning van start gaan.

Kijk voor meer informatie op allesoveraardwarmte.nl.

Selecteer voor antwoord

Wij houden ons aan de gedragscode van DAGO (branchevereniging aardwarmte operators). HVC informeert en betrekt belanghebbenden tijdig en zo vroeg mogelijk bij de projectontwikkeling en stemt de informatievoorziening met de omgeving af op de behoefte. Inwoners en ondernemers zijn op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling van het aardwarmteproject Maasdijk. Bij Aardwarmte Maasdijk is een Omgevingsoverleg ingericht en zijn samen met omwonenden maatregelen om de overlast te beperken afgesproken. 

Selecteer voor antwoord

Het aardwarmteproject in Maasdijk kan een forse verduurzaming betekenen voor de Westlandse glastuinbouw.

Bij de realisatie van drie doubletten is de warmtelevering (50 MWth) vergelijkbaar met het aardgasverbruik van circa 50.000 huishoudens.

Selecteer voor antwoord

De aardwarmtewinnings-installatie bevindt zich op een omheind terrein van 30 bij 30 meter. Hierop staat een gebouw van zo’n 20 bij 20 meter voor de installaties zoals pompen en filters, ruimten voor opslag en een klein kantoor. Vanuit de omgevingswet is de aardwarmte-ontwikkelaar verplicht om zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing van het terrein en de gebouwen.

 

Het bovengrondse terrein waarop een aardwarmte installatie staat, bedraagt zo’n 30 bij 30 meter. Daarop bevinden zich:

 • Het doublet dat bestaat uit een productie- en injectieput
 • Aardwarmtegebouw met: warmtewisselaars en aansluiting warmtenet, pompen, filters, ruimte voor opslag materiaal.
 • Ontgassingsinstallatie en opslagvaten
 • Tijdelijk kantoor. 
locatie aardwarmte Maasdijk
Close
locatie aardwarmte Maasdijk